WYSIWYG Web Builder
2017 copyright by Arnet-Media
ekologia -czyste powietrze
elektromobilność
odnawialne źródła energii
ekologia -czyste powietrze
elektromobilność
odnawialne źródła energii
Statut Fundacji
Statut Fundacji
STATUT
Fundacji Piękne Kaszuby

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.
Fundacja Piękne Kaszuby zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie  obowiązującego w Rzeczypospolitej  Polskiej  porządku  prawnego.
§ 2.
Fundacja pod nazwą Piękne Kaszuby , zwana dalej Fundacją, działa na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawstwa, w szczególności Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 t.j. z późn. Zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 t.j. z późn. Zm.), a także na podstawie niniejszego Statutu ustanowiona została przez:

Roberta Borkowskiego  i Aleksandrę Quirini
zwanych dalej Fundatorami
§ 2a
Dopuszcza się używanie w obrocie nazwy skróconej Fundacji: Piękne Kaszuby

§ 3
1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Bałachy, gmina Lipusz
3. Fundacja może  też działać  za granicą.
§ 4
Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Właściwym Ministrem jest Minister: edukacji
§ 5
Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym charakterze działania.

§ 6
Fundacja używa pieczęci okrągłej lub prostokątnej z napisem Fundacja Piękne Kaszuby
§ 7
Fundacja może używać godła, logotypu i odznak, według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji
§ 7a
Fundacja  w zakresie  realizacji  celów  statutowych prowadzi  odpłatną  i nieodpłatną  działalność  pożytku publicznego
Fundacja może prowadzić  działalność gospodarczą  wyłącznie  jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, a określoną odrębną uchwałą.
§ 7b
Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzenie statutowej  działalności pożytku publicznego

§ 8
Fundacja jest podmiotem opierającym swoją działalność  na pozyskiwaniu  majątku, mającego służyć  realizacji określonych w Statucie celów
Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy

Rozdział II
Cele i zasady działalności
§9.
Celem Fundacji jest:

Prowadzenie działalności mającej na celu promocję regionu Kaszub, jego rozwoju oraz ochronę zabytków;
Prowadzenie samodzielnie oraz we współpracy z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, jednostkami administracji samorządowej, rządowej oraz  wszelkimi podmiotami  gospodarczymi wszelkich możliwych i prawem dopuszczalnych działań mających na  celu wspieranie i popularyzacje rewitalizacji rejonu Borów Tucholskich
działalność oświatowa,  naukowa, szkoleniowa, doradcza, kulturalna;
inicjowanie  działań lub współdziałanie  w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej;
inicjowanie działań lub współdziałanie  w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy międzysektorowej instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców na całym świecie;
budowie otwartego, opartego na wiedzy komunikatu ze społeczeństwem poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy;
wspieranie działalności społecznej na rzecz integracji społecznej;
inicjowanie  działań na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska  w celu realizacji zasady zrównoważonego  rozwoju;
upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekologii, ochronie środowiska oraz o zrównoważonym rozwoju;
inicjowanie  działań lub współdziałanie  w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych;
tworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń środowisk biznesu i organizacji pozarządowych na całym świecie;
inicjowanie  działań  z zakresu  rozwoju  turystyki;
wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz turystyki na obszarach wiejskich;
integracja europejska

§10.
Fundacja realizuje cele przez:
1.organizowanie i finansowanie:
kursów, szkoleń, stypendiów, konkursów i nagród;
konferencji, sympozjów, eventów;
c)forum, seminariów, targów, imprez promocyjno-reklamowych, konkursów i spotkań środowiskowych, dyskusji, audycji, mających na celu integrację społeczną i zawodową oraz rozwój przedsiębiorczości;
d) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie edukacji, kultury i sztuki;
e) imprez sportowych, kulturalnych i promocyjnych w kraju i za granicą;
f) promocji zagadnień  ekologii, ochrony środowiska  oraz zrównoważonego  rozwoju;
współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji, a także z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w kraju i za granicą.
organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów, dyskusji oraz wszelkiego rodzaju spotkań na tematy związane z ekologią, ochroną środowiska i ze zrównoważonym rozwojem;
realizowanie działań doradczych, mających na celu wsparcie i rozwój przedsiębiorczości;
5.wspieranie i organizowanie programów, mających na celów rozwiązywanie problemów społecznych na całym świecie;
6.podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie turystyki w tym tworzenie i upowszechnianie zasobów informacyjnych z zakresu  turystyki  i krajoznawstwa;
7.budowanie  sieci kontaktów międzynarodowych
8. prowadzenie działalności gospodarczej której zakres zostanie ustalony odrębna uchwałą

§ 11
Szczegółowy zakres prowadzonej przez Fundację odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa uchwała Zarządu Fundacji.
§ 12
Fundacja może przyznawać nagrody i odznaczenia osobom i organizacjom, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
§ 13
Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji oraz współpracować z takimi podmiotami, może łączyć się z fundacjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może współpracować z organami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego na warunkach określonych w art. 5,5a i 5b i dalszych ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym: składać wnioski o realizację zadań publicznych, przyjmować zlecenia realizacji zadań publicznych wraz z przyjęciem dotacji na ich wykonanie oraz zawierać stosowne umowy, brać udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja  może także przyjmować dotacje i dofinansowania  przewidziane w innych aktach prawnych.
Rozdział III

Organy Fundacji

§ 14
Organem Fundacji jest  Zarząd

§ 15
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
Skład Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy.
W przypadku Zarządu jednoosobowego, członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu
W przypadku Zarządu wieloosobowego, w jego skład może wchodzić od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, którzy są powoływani na następujące funkcje:
a) Prezesa Zarządu,
b) Wiceprezesa Zarządu,
c) Sekretarza Zarządu Fundacji,
d) Członków Zarządu.

Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania z Zarządu. Odwołanie z Zarządu następuje w przypadku:
- złożenia rezygnacji przez członka,
- nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
- istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.
Regulamin działania Zarządu uchwala Zarząd po zatwierdzeniu przez Fundatorów.
Do składania oświadczeń woli Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.
Zarząd:
a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,
b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
c) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej i gospodarczej,
f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów,
g) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji na warunkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
h) w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego składa Fundatorom  coroczne pisemne sprawozdanie ze swej działalności,
i) uchwala projekty zmian statutu,
j) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu majątku.
Sprawami wewnętrznymi Fundacji kieruje Zarząd w formie uchwał lub zarządzeń Prezesa
Zarząd, za wyjątkiem spraw wskazanych w punkcie 10,podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej, o ile wyrazi na to zgodę co najmniej połowa członków Zarządu.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
§ 16
Zmian statutu dokonuje  Fundatorzy w formie postanowienia i na podstawie przedstawionej uchwały Zarządu w sprawie projektu zmiany Statutu większością głosów.Rozdział IV

Majątek Fundacji

§ 17
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
Fundatorzy są wyłączeni  z odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.
Majątek Fundacji stanowią:
a) Fundusz  Założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł, wymieniony w Akcie Fundacyjnym,
b) mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze,
c) może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji oraz pokrywania kosztów działalności Fundacji.

§ 18
Źródłami powstania majątku Fundacji są:
a) dotacje i subwencje,
b) darowizny, zapisy i spadki, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
c) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji,
d) wpływy z działalności statutowej Fundacji, dochody z majątku Fundacji, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
e) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

§19
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 20
Na mocy niniejszego Statutu zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, w szczególności członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz osób, z którymi wymienieni pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, w szczególności  członków Zarządu, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku fundacji na rzecz członków Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakupu na  zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich  lub po cenach wyższych niż rynkowe  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie  organów Fundacji, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 21
Fundacja jako organizacja pożytku publicznego sporządza i podaje do publicznej wiadomości:    
a) roczne sprawozdanie finansowe z działalności,        
b) roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności.
Rozdział V

Postanowienia końcowe
§ 22
Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
2. Rozwiązanie Fundacji może nastąpić na mocy uchwały Zarządu Fundacji, podjętej większością 3/5 głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu ma możliwość podjęcia decyzji o rozwiązaniu fundacji.
§ 23
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o fundacjach.


Z dnia 8.11.2017

__________________________________________________________________________________________________________________________
 
601 654 487
biuro@fundacjapieknekaszuby.pl